4J, 4J direct from Chongqing Dazu District Caiyi Hardware Factory in CN